Obchodní podmínky - prodej vstupenek

Obchodní podmínky platné a účinné do 6. listopadu 2021.

ČÁST 1 – ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. Kdo se řídí těmito obchodními podmínkami?

1.1.1. Trisbee s.r.o., se sídlem Praha 6, Vokovice, K Červenému vrchu 678/1, PSČ 160 00, IČO: 04775660, vedená v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 306886 (dále jen jako “Trisbee”), jako zprostředkovatel prodeje vstupenek a poukazů.

1.1.2. Každý, kdo s Trisbee uzavře smlouvu o zprostředkování prodeje vstupenek nebo poukazů třetím osobám, a to na události jím pořádané** (dále jen jako “Pořadatel”). Každý Pořadatel je identifikován v popisu události včetně kontaktů.

1.1.3. Každý, kdo hodlá využít možnosti nákupu vstupenek nebo poukazů prostřednictvím Trisbee na událost organizovanou Pořadatelem,** za tím účelem se případně také registruje a je mu zřízen účet** a současně vyjádří svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami (dále jen jako “Kupující”).

1.2. Co upravují tyto obchodní podmínky?

1.2.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Trisbee, Pořadatele a Kupujícího vznikající v souvislosti se zprostředkováním prodeje vstupenek a poukazů ze strany Trisbee Kupujícímu, a to na kulturní, sportovní nebo jiné události pořádané Pořadatelem (dále jen jako “Akce”).

1.2.2. Trisbee nabízí vstupenky a poukazy na Akce Pořadatelů na svých webových stránkách goforboom.com a zajišťuje jejich výrobu, prodej a doručení Kupujícím, a to jménem Pořadatele (Trisbee je zprostředkovatelem prodeje) a na jeho účet na základě pověření uděleného v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Trisbee a Pořadatelem.

1.2.3. Kupující bere nákupem vstupenky nebo poukazu na vědomí, že pořadatelem Akce je Pořadatel, nikoli Trisbee. Za konání Akce či její případné změny, včetně změny podmínek využití poukazu, je odpovědný Pořadatel, stejně tak je odpovědný za oznámení o případném nekonání Akce nebo o změnách Akce Kupujícímu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny týkající se Akce, jejího programu, termínu, místa konání nebo podmínek Akce. Toto právo Pořadatele bere Kupující též na vědomí. Trisbee žádným způsobem neodpovídá za aktuálnost údajů o Akci organizované Pořadatelem na svých webových stránkách v případě, že Pořadatel případné nekonání Akce nebo její změny Trisbee neoznámí.

1.2.4. Trisbee při zprostředkování prodeje vstupenek a poukazů neposkytuje Pořadateli platební služby.

1.2.5. Úhrady Kupujících za zakoupené vstupenky a poukazy na Akci Pořadatele jsou připisovány na bankovní účet Trisbee. Vypořádání přijatých plnění mezi Trisbee a Pořadatelem je provedeno následně v souladu s dohodou stran (smlouvou o zprostředkování vstupenek) a těmito obchodními podmínkami.

1.2.6. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a Kupujícím jakožto osobou nakupující vstupenky a poukazy na Akci prostřednictvím Trisbee. Tyto obchodní podmínky tvoří též nedílnou součást smlouvy o zprostředkování prodeje vstupenek a poukazů uzavřené mezi Pořadatelem a Trisbee.

1.3. Základní pojmy

1.3.1. “Vstupenkou” se rozumí elektronická nebo tištěná forma dokladu vydaného Trisbee na Akci Pořadatele, který opravňuje jeho držitele ke (zpravidla jednorázovému) vstupu na konkrétní Akci pořádanou ve stanovený čas a na stanoveném místě.

1.3.2. “Poukazem” se rozumí elektronická nebo tištěná forma dokladu vydaného Trisbee na Akci Pořadatele, který opravňuje jeho držitele k využití vybraných služeb nabízených Pořadatelem v určitém časově ohraničeném období v množství nebo délce zvolené při nákupu Poukazu a v místě určeném Pořadatelem. Konkrétní podmínky využití Poukazu jsou vždy součástí popisu Akce a jsou uvedeny v zakoupeném Poukazu.

1.3.3. “Účtem uživatele” se rozumí uživatelský účet vytvořený ze strany Trisbee na základě registrace Kupujícího, do něhož má na základě zvoleného uživatelského jména a hesla (popřípadě přihlášením prostřednictvím Google účtu, Facebook účtu, apod.) přístup pouze registrovaný Kupující a v němž jsou Kupujícímu k dispozici zejména informace vztahující se k jím provedeným nákupům Vstupenek a Poukazů. Dostupné funkce Účtu uživatele se mohou v čase měnit a současně se mohou lišit v závislosti na lokaci Kupujícího.

1.3.4. “Účtem Pořadatele” se rozumí vyšší stupeň oprávnění v rámci Účtu uživatele umožňující přístup do sekce pro Pořadatele, a to na základě registrace uživatele jako Pořadatele. Po registraci je Pořadateli aktivováno oprávnění k tzv. Dashboardu, v němž jsou Pořadateli k dispozici zejména informace vztahující se k nákupu Vstupenek a Poukazů Kupujícími na Akce tohoto Pořadatele. Současně slouží jako nástroj pro vytváření Akcí a nastavení prodeje Vstupenek/Poukazů na tyto Akce samotným Pořadatelem. Tyto funkce podléhají schválení a další identifikaci Pořadatele. Rozsah a dostupnost funkcí spojených s Účtem Pořadatele se mohou v čase měnit a současně se mohou lišit v závislosti na typu Akce organizované Pořadatelem.

1.3.5. “Obchodními podmínkami” se rozumí tyto obchodní podmínky, které upravují vzájemná práva a povinnosti Trisbee, Kupujícího a Pořadatele a které jsou v aktuálním znění zveřejněny na stránkách goforboom.com.

ČÁST 2 - PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

2.1. Jak probíhá nákup Vstupenky a Poukazu?

2.1.1. Kupující zvolí na příslušných webových stránkách (goforboom.com, případně na webu pořadatele či jinde) Akci, na kterou chce zakoupit Vstupenku(y) nebo Poukaz(y), tím se přesune do části s detailním popisem Akce a konkrétními podmínkami Akce (termín konání, místo konání a další) včetně podmínek týkajících se zakoupených Vstupenek nebo Poukazu na Akci. Pokud Kupující zvolí “Koupit vstupenky” vstoupí do části, kde nalezne nabízené druhy Vstupenek/Poukazů včetně jejich ceny. V této části je Kupující povinen vyplnit identifikační údaje o své osobě, dále zvolit druh a počet Vstupenek nebo Poukazů (počet vstupenek nebo poukazů pro jednoho Kupujícího může být Pořadatelem omezen), případně další údaje, které mohou být nezbytné pro umožnění účasti na Akci (např. věk, jméno a příjmení každého účastníka Akce v případě Vstupenek/Poukazů na jméno), a tlačítkem “Dokončit objednávku” potvrdí svůj zájem o nákup předmětných vstupenek.

2.1.2. Potvrzením tlačítka “Dokončit objednávku” Kupující potvrzuje, že se seznámil se všemi zveřejněnými podmínkami Akce a těmito Obchodními podmínkami, stejně jako se zásadami ochrany osobních údajů, a souhlasí s nimi.

2.1.3. V případě, že jsou vyplněny všechny nezbytné identifikační údaje a současně je zadán druh a počet Vstupenek nebo Poukazů, je Kupující na další stránce vyzván k výběru platební metody a provedení platby. Vstupenka nebo Poukaz se považují za zaplacený, pokud je platba následně v pořádku připsána na bankovní účet Trisbee nebo poskytovatele platební brány.

2.1.4. Kupujícímu je po provedené úhradě Vstupenky nebo Poukazu odesláno (e-mailovou zprávou, případně i formou SMS) potvrzení o nákupu a jedinečný identifikátor zakoupené Vstupenky nebo Poukazu. Identifikátor Vstupenky či Poukazu se stává aktivním provedenou úhradou dle čl. 2.1.3. těchto Obchodních podmínek a následně slouží jako oprávnění ke vstupu na Akci nebo k využití Poukazu.

2.1.5. Kupní smlouva zprostředkovaná Trisbee je mezi Pořadatelem a Kupujícím uzavřena okamžikem zaplacení ceny Vstupenky nebo Poukazu, za předpokladu, že je Kupujícímu odesláno potvrzení o nákupu Vstupenky či Poukazu ze strany Trisbee dle čl. 2.1.4. těchto Obchodních podmínek (e-mailovou zprávou, případně SMS) na jím uvedený kontakt.

2.1.6. Nákupem Vstupenky či Poukazu, tj. uzavřením smlouvy, se Kupující zavazuje dodržovat veškerá pravidla a pokyny Pořadatele vztahující se k příslušné Akci. Pořadatel má právo zkontrolovat splnění podmínek na straně Kupujícího, např. věk či to, zda je Kupující držitel průkazu ZTP/ISIC apod. Pořadatel může před konáním Akce aktualizovat, upřesnit či změnit podmínky konání Akce, případně zrušit Akci. O tom je Kupující informován prostřednictvím zaslané e-mailové zprávy. Trisbee (jakožto zprostředkovatel prodeje Vstupenek a Poukazů) žádným způsobem neodpovídá za majetkovou nebo nemajetkovou újmu, která by případně vznikla Kupujícímu v souvislosti s účastí nebo neúčastí na Akci nebo i v souvislosti s nekonáním Akce.

2.2. Registrace a Účet uživatele

2.2.1. Každý Kupující má možnost se registrovat a vytvořit si na internetových stránkách goforboom.com svůj uživatelský profil, tj. Účet uživatele. Možnost zakoupení Vstupenek nebo Poukazů na Akce však není nikterak vázána na vytvoření uvedeného uživatelského profilu, Vstupenky i Poukazy lze zakoupit bez zřízení Účtu uživatele tak, jak je popsáno v čl. 2.1. těchto Obchodních podmínek.

2.2.2. Kupující má po přihlášení možnost zejména nakupovat Vstupenky nebo Poukazy na Akce bez nutnosti vyplnění identifikačních údajů, procházet historii zakoupených Vstupenek a Poukazů, možnost uložit údaje ke své platební kartě a případně další možnosti.

2.2.3. Trisbee je oprávněno smazat Účet uživatele v případě, že použité identifikační údaje zjevně nepatří osobě, která se registrovala, profilové obrázky a fotografie nebo obsah Účtu uživatele odporuje právním předpisům, obsahuje chráněná či registrovaná díla nebo označení nebo je jeho obsah zjevně nevhodný. Pokud je to možné a vhodné, upozorní Trisbee e-mailovou zprávou registrovaného Kupujícího na možnost smazání Účtu uživatele, pokud nedojde k odstranění nebo úpravě zakázaného nebo nevhodného obsahu.

2.2.4. Registrovaný Kupující může kdykoliv měnit nastavení svého Účtu nebo zadané údaje, stejně tak může svůj Účet kdykoliv zrušit.

2.2.5. Pokud Kupující ve svém Účtu zadá a uloží údaje ke své platební kartě, jsou tyto údaje předávány poskytovateli platební brány, se kterou má Trisbee uzavřený smluvní vztah a Kupující tímto s předáním předmětných údajů poskytovateli platební brány souhlasí. Trisbee údaje o platební kartě Kupujícího samostatně neuchovává. Kupující může uložené údaje ke své platební kartě kdykoliv změnit nebo smazat.

2.2.6. Údaje poskytnuté Kupujícím zpracovává Trisbee v souladu s čl. 4.1. těchto Obchodních podmínek.

2.3. Odstoupení od smlouvy a reklamace

Odstoupení od smlouvy

2.3.1. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi uzavřené na dálku (prostřednictvím internetu) bez udání důvodu za podmínek dle ust. § 1829 a násl. zák. č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, tj. ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí předmětu koupě, to za předpokladu, že odstoupení od smlouvy není v daném případě povahou zakoupené Vstupenky nebo Poukazu vyloučeno a dále za předpokladu, že zakoupené Vstupenky či Poukazy nebyly využity. V souladu s předchozí větou je odstoupení od smlouvy platné, pokud je Kupujícím oznámeno elektronicky e-mailem na adresu podpora@goforboom.com nejpozději poslední den lhůty.

2.3.2. V souladu s výše uvedeným (čl. 2.3.1.) není Kupující oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi Vstupenky nebo Poukazu, pokud se jedná o Vstupenku nebo Poukaz na služby, které jsou považovány za využití volného času v určeném termínu (ust. § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nebo v případě, že se jedná o Poukaz vytvořený individuálně podle přání Kupujícího (ust. § 1837 písm. d) zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), nebo se jedná o jiný případ uvedený v ust. § 1837 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

Reklamace

2.3.3. Zakoupenou Vstupenku nebo Poukaz není možné vrátit ani vyměnit a Kupující nemá právo na vrácení zaplacené ceny, pokud se nemůže vybrané Akce zúčastnit, ať už z jakéhokoli důvodu. Toto ustanovení platí, pokud není Pořadatelem uvedeno u konkrétní Akce jinak.

2.3.4. Trisbee nenese žádnou odpovědnost za nedoručení Vstupenky nebo Poukazu (jedinečného identifikátoru Vstupenky/Poukazu) na Akci do e-mailové schránky určené Kupujícím z důvodů spočívajících na straně Kupujícího jako je přeplněná e-mailová schránka, spam filtr, nesprávně zadaná e-mailová adresa apod. V případě, že Kupující bez svého zavinění neobdržel uhrazenou Vstupenku nebo Poukaz (jedinečný identifikátor Vstupenky/Poukazu) do e-mailové schránky, případně ji nemá k dispozici ani ve svém Účtu uživatele, do 24 hodin od nákupu Vstupenky nebo Poukazu dle čl. 2.1.4. těchto Obchodních podmínek, kontaktuje Kupující Trisbee a postupuje podle pokynů sdělených Trisbee, které se budou lišit v závislosti na konkrétní situaci. Pokud tímto způsobem nedojde k úspěšnému doručení Vstupenky či Poukazu Kupujícímu, případně v mezidobí již Akce proběhla, vrátí Trisbee Kupujícímu uhrazenou cenu Vstupenky/Poukazu.

2.3.5. V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, má Kupující vůči Pořadateli právo na vrácení zaplacené ceny Vstupenky/Poukazu, případně má právo na získání poukazu na další nákup na webu goforboom.com. Toto právo uplatňuje Kupující u Pořadatele Akce, případně prostřednictvím Trisbee, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů ode dne původního termínu konání Akce za předpokladu, že Vstupenka nebo Poukaz dosud nebyly Kupujícím využity. Nárok Kupujícího na vrácení zaplacené ceny Vstupenky nebo Poukazu nebo vystavení poukazu ve výši původní ceny dle předchozí věty vypořádá Pořadatel, případně Trisbee, Trisbee však vždy jen do výše finančních prostředků, které má k dispozici od Pořadatele, resp. do výše finančních prostředků z prodeje Vstupenek a Poukazů od Kupujících, které Trisbee ještě neodeslalo Pořadateli.

2.3.6. Dotazy a nejasnosti týkající se koupě nebo reklamace zakoupených Vstupenek či Poukazů může Kupující zaslat Trisbee na e-mailovou adresu podpora@goforboom.com.

ČÁST 3 - PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

3.1. Uzavření smlouvy

3.1.1. Tato část Obchodních podmínek upravuje smluvní vztah Pořadatele jako organizátora Akce a Trisbee jako zprostředkovatele prodeje Vstupenek či Poukazů na Akce Pořadatele a platí, pokud nebylo mezi Trisbee a Pořadatelem výslovně dohodnuto něco jiného. Předmětem dohody mezi Trisbee a Pořadatelem je zejména závazek Trisbee zprostředkovat prodej Vstupenek nebo Poukazů na Akci Pořadatele, za což se Pořadatel zavazuje Trisbee uhradit smluvenou odměnu. Strany se mohou dohodnout na poskytování dalších služeb souvisejících s prodejem Vstupenek/Poukazů a podmínkách poskytování takových služeb.

3.1.2. Trisbee a Pořadatel si vždy individuálně dohodnou možnosti naplnění konkrétních požadavků Pořadatele týkajících se zprostředkování prodeje Vstupenek a Poukazů na Akci a propagaci Akce Pořadatele, taktéž si dohodnou předmět a rozsah spolupráce - veškeré podmínky Akce jako je termín a místo konání apod., objem Vstupenek či Poukazů nabízených k prodeji přes Trisbee, termín zahájení a ukončení online prodeje, jednotlivé druhy a ceny Vstupenek a Poukazů, podmínky zveřejnění Akce na internetových stránkách Trisbee k tomu určených a další podmínky. Tato dohoda může být učiněna formou ústní či písemnou anebo vzájemně potvrzenými e-mailovými zprávami, společně s těmito Obchodními podmínkami pak bude taková dohoda představovat smlouvu uzavřenou mezi stranami. Pokud se Trisbee s Pořadatelem nedohodne ohledně propagace Akce jinak, platí, že Trisbee může Akci Pořadatele samostatně propagovat a současně může též propagovat svou participaci na této Akci.

3.1.3. Trisbee je oprávněno odmítnout zprostředkování prodeje Vstupenek a Poukazů, pokud se týkají Akce, jejíž obsah se neslučuje s obchodními záměry nebo s obecnými postoji a zájmy společnosti. Ze stejného důvodu může být zprostředkování již probíhajícího prodeje Vstupenek a Poukazů na Akci ukončeno za předpokladu, že neslučitelnost zájmů nebylo objektivně možné zjistit z informací předaných Pořadatelem při uzavření smlouvy.

3.2. Podmínky zprostředkování prodeje Vstupenek a Poukazů

3.2.1. Pokud se Trisbee s Pořadatelem nedohodnou jinak, platí, že se Pořadatel zavazuje zajistit:

 1. aby jím provozovaná internetová stránka, která obsahuje propagaci Akce, obsahovala logo “BOOM” alespoň na stránce odkazující na prodej Vstupenek/Poukazů na Akci/Akce,
 2. aby jím provozovaná internetová stránka v rámci nákupu Vstupenky či Poukazu na Akci, jejíž prodej zprostředkovává Trisbee, odkazovala na internetovou stránku goforboom.com a umožňovala tak Kupujícímu přímý přístup do prodejního systému Trisbee,
 3. aby v případě, že využívá též jiné prostředky k propagaci své Akce než jen internet, bylo na takových prostředcích vždy uvedeno, že Vstupenky a Poukazy na Akce je možné zakoupit prostřednictvím Trisbee (goforboom.com),
 4. aby bylo logo (nebo název) “BOOM” uvedeno na všech sociálních sítích a jiných internetových stránkách provozovaných Pořadatelem za účelem propagace Akce s přímým odkazem na internetovou stránku goforboom.com, který umožní Kupujícímu přímý přístup k nákupu Vstupenek a Poukazů na Akci/Akce Pořadatele,
 5. pro Trisbee alespoň 4 volné vstupenky na Akci zdarma za účelem propagace.

3.2.2. Pokud se Trisbee s Pořadatelem nedohodnou jinak, platí, že se Pořadatel dále zavazuje zajistit, aby podmínky prodeje Vstupenek a Poukazů prodávaných na Akci jinými prodejci vstupenek, kteří mají za tímto účelem uzavřený smluvní vztah s Pořadatelem, byly srovnatelné jako podmínky prodeje Vstupenek a Poukazů prostřednictvím Trisbee a ceny Vstupenek a Poukazů nebyly nižší, než ceny Vstupenek a Poukazů na Akci prodávaných prostřednictvím Trisbee. Za nedodržení uvedeného závazku se Pořadatel zavazuje uhradit Trisbee smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to ve lhůtě stanovené v písemné výzvě Trisbee zaslané Pořadateli na jím uvedenou kontaktní adresu. Zaplacením smluvní pokuty podle tohoto ustanovení nezaniká nárok Trisbee na náhradu případně vzniklé škody, která přesahuje výši smluvní pokuty.

3.2.3. Pokud si smluvní strany nedohodnou jinak, je Trisbee oprávněno umístit na vstupenku na Akci Pořadatele propagační sdělení/reklamu dle svého obchodního uvážení a potřeb.

3.2.4. Pokud si strany nedohodnou jinak, platí, že prodej Vstupenek a Poukazů je standardně ukončen

 • vyprodáním všech Vstupenek a Poukazů určených k prodeji na Akci prostřednictvím Trisbee, nebo
 • v termínu stanoveném předem Pořadatelem, nebo
 • nejpozději před začátkem Akce v čase stanoveném dohodou mezi Trisbee a Pořadatelem.

Trisbee se zavazuje bez zbytečného odkladu po ukončení online prodeje dodat Pořadateli informace o prodaných Vstupenkách a Poukazech na Akci, tj. seznam prodaných Vstupenek a Poukazů včetně uvedení jedinečných identifikátorů Vstupenek či Poukazů a identifikace Kupujících (v rozsahu nezbytně nutném pro potřeby Pořadatele tak, aby bylo Kupujícímu umožněno uplatnit Vstupenku či Poukaz i v případě např. technického problému s jedinečným identifikátorem vstupenky). Pokud se tak Trisbee s Pořadatelem dohodnou, dodá Trisbee Pořadateli též mobilní aplikaci k odbavení Kupujících na vstupu na Akci.

3.2.5. Trisbee předává Pořadateli informace o stavu prodaných Vstupenek a Poukazů na Akci (Akce) Pořadatele

 • prostřednictvím Účtu Pořadatele a přístupu Pořadatele do Dashboardu, v němž jsou informace týkající se prodeje Vstupenek a Poukazů zobrazovány v reálném čase
 • na základě dohody s Pořadatelem i jiným způsobem (tj. Pořadatel není povinen se registrovat a získat oprávnění k Účtu Pořadatele); termíny a forma předání informací Pořadateli závisí na vzájemné dohodě stran (např. ve formě sdílené tabulky nebo zasíláním aktualizované tabulky emailovou zprávou).

3.3. Odměna za zprostředkování prodeje

3.3.1. Pokud není mezi stranami smluveno jinak, zavazuje se Pořadatel uhradit Trisbee za zprostředkování prodeje Vstupenek a Poukazů a propagaci Akce na intenetových stránkách goforboom.com odměnu ve výši 4 % navýšenou o příslušnou sazbu DPH z ceny každé prodané Vstupenky a Poukazu (dále jen jako “Odměna”). Odměna Trisbee je splatná úplným zaplacením ceny Vstupenky a Poukazu ze strany Kupujícího. Pořadatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby si Trisbee odečetlo a ponechalo Odměnu z částky zaplacené Kupujícím za Vstupenku či Poukaz a přijaté ve prospěch bankovního účtu Trisbee. Vyúčtování Odměny formou řádného daňového dokladu předloží Trisbee Pořadateli bez zbytečného odkladu poté, co bude mezi stranami provedeno vypořádání finančních nároků (po uskutečnění Akce i v případě její změny, nebo po jejím zrušení).

3.3.2. Trisbee a Pořadatel se uzavřením této smlouvy dohodli na tom, že částka odpovídající platbám Kupujících za Vstupenky a Poukazy přijatá Trisbee, po odečtení Odměny, bude zaslána Pořadateli do 5 pracovních dnů po uskutečnění Akce nebo po ukončení prodeje Vstupenek nebo Poukazů na Akci, podle toho, co nastane později. Částka bude Pořadateli zaslána na bankovní účet, který Pořadatel pro tento účel Trisbee včas označí a případně určí i variabilní symbol, kterým má být platba označena. V případě, že je Pořadatel plátcem DPH a uvede bankovní účet, který není registrován pro účely evidence plátců DPH, je Trisbee oprávněno odepřít výplatu finančních prostředků dle předchozí věty až do doby, než Pořadatel potvrdí Trisbee číslo bankovního účtu, který je registrovaný pro účely plateb DPH a na tento účet Trisbee provede výplatu finančních prostředků určených Pořadateli. V případě, že nastanou události tzv. vyšší moci, je Trisbee oprávněno prodloužit lhůtu uvedenou v první větě tohoto ustanovení až na 30 pracovních dnů. Dohodou obou smluvních stran je možné se od tohoto ustanovení odchýlit.

3.3.3. Jestliže se na tom smluvní strany dohodnou, vyplatí Trisbee ještě před uskutečněním Akce Pořadateli z plnění dle ust. 3.3.2. těchto Obchodních podmínek zálohu na plnění (dále jen jako “Záloha”) ve výši dle dohody stran. Vyplacení Zálohy Pořadateli může být ze strany Trisbee podmíněno poskytnutím zajištění. Pokud se Akce, na kterou byla vyplacena Pořadateli Záloha, neuskuteční nebo dojde ke změně Akce, je Pořadatel povinen bez prodlení, maximálně do 3 dnů ode dne změny nebo zrušení Akce, vrátit Trisbee celou poskytnutou Zálohu na bankovní účet, ze kterého byla poskytnuta (není-li dohodnuto jinak). Pokud tak Pořadatel včas a řádně neučiní, je povinen uhradit Trisbee smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky Zálohy za každý den prodlení.

3.3.4. V případě neuskutečnění Akce (ať už z jakéhokoli důvodu) nebo v případě změny Akce (např. změny termínu Akce) se strany zavazují nejprve vypořádat případně uplatněné nároky Kupujících a teprve v závislosti na jejich vypořádání, nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se měla Akce původně uskutečnit, bude mezi smluvními stranami učiněno vypořádání plateb za Vstupenky a Poukazy a Odměny Trisbee. Obě smluvní strany strany jsou srozuměny s tím, že důvod tohoto opatření spočívá zejména v právu Pořadatele kdykoli změnit podmínky konání Akce či jeho právu zrušit Akci, s čímž jsou následně spojeny nároky Kupujících na vrácení zaplacené ceny Vstupenky a Poukazu či případné další nároky Kupujících, které mohou být uplatňovány případně i prostřednictvím Trisbee.

3.3.5. Pokud budou oprávněné nároky Kupujících na vrácení zaplacené ceny Vstupenek či Poukazů na konkrétní Akci Pořadatele dle předcházejícího ustanovení těchto Obchodních podmínek (ust. 3.3.4.) uplatněny Kupujícími vůči Trisbee, je Trisbee oprávněno, nikoli však povinno, vyřídit danou reklamaci Kupujícího samo s tím, že vyřízení konkrétní reklamace Kupujícího oznámí Trisbee bez prodlení Pořadateli. K vyřízení takové reklamace je Trisbee oprávněno použít veškeré platby Kupujících přijaté na danou konkrétní Akci Pořadatele, po odečtení Odměny, případně, pokud by tyto platby nepostačovaly k vyřízení reklamace, pak je Trisbee oprávněno použít i platby přijaté v souvislosti s jinou Akcí téhož Pořadatele. Za vyřízení reklamace se ve smyslu tohoto ustanovení považuje vrácení ceny Vstupenky či Poukazu Kupujícím nebo vystavení poukazu na nákup Vstupenek nebo Poukazů na jinou událost, na kterou Trisbee zprostředkovává prodej Vstupenek/Poukazů (bez ohledu na to, kdo je pořadatelem události) v odpovídající výši. V takovém případě není Trisbee povinno Pořadateli platby Kupujících dle ust. 3.3.2. těchto Obchodních podmínek až do výše vrácené ceny Vstupenky nebo Poukazu (resp. až do výše částky vystavených poukazů na nákup Vstupenek/Poukazů) zasílat.

3.3.6. V případě, že Kupující reklamuje platební transakci - nákup Vstupenky či Poukazu na Akci Pořadatele provedenou prostřednictvím Trisbee - u své banky, která shledá reklamaci oprávněnou (např. z důvodu odcizení platební karty či jejího zneužití) a platební transakci zruší, v důsledku čehož z bankovního účtu Trisbee odečte částku odpovídající ceně Vstupenky/Poukazu na Akci Pořadatele, je Trisbee oprávněno žádat po Pořadateli náhradu takto odečtené částky včetně případných nákladů spojených se zrušením platební transakce. Pro tyto účely může Trisbee použít peněžní prostředky zaplacené Kupujícími za Vstupenky či Poukazy na Akci/Akce Pořadatele, pokud dosud nebyly zaslány Pořadateli. V opačném případě nebo pokud tyto peněžní prostředky nebudou dostatečné, je Pořadatel povinen předmětnou částku uhradit ve prospěch bankovního účtu Trisbee, a to bez zbytečného odkladu od výzvy Trisbee k její úhradě.

3.3.7. Pokud se Akce organizovaná Pořadatelem neuskuteční, nebo dojde ke změně Akce, není tím nikterak dotčen nárok Trisbee na smluvenou Odměnu za zprostředkování prodeje ve výši určené dle skutečného počtu Vstupenek a Poukazů prodaných prostřednictvím Trisbee, vyjma situace, kdy nastanou události, které nebylo možné ovlivnit. V případě, že ke zrušení Akce nebo změně jejího termínu dojde v důsledku událostí, které nemohl Pořadatel ovlivnit (tzv. vyšší moc), a v důsledku těchto událostí vznikne Kupujícím nárok na vrácení ceny Vstupenky nebo Poukazu, není Pořadatel povinen ve vztahu k vráceným vstupenkám hradit Trisbee Odměnu za zprostředkování prodeje, namísto toho je však povinen uhradit Trisbee administrativní poplatek ve výši 2 % + příslušná sazba DPH z ceny každé Vstupenky a Poukazu, u nichž Kupující nárokoval vrácení ceny a toto mu bylo ze strany Trisbee nebo Pořadatele vráceno (případně i formou poukazu na nákup Vstupenky či Poukazu na jinou událost). Administrativní poplatek představuje nezbytné náklady vynaložené na zprostředkování prodeje Vstupenek či Poukazů na zrušenou nebo změněnou Akci Pořadatele, u níž byla Kupujícím vrácena cena Vstupenky/Poukazu, resp. vystaven poukaz.

3.3.8. Smlouva mezi stranami se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu kdykoli a bez udání důvodů vypovědět s tím, že dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně běží výpovědní lhůta v délce 3 dnů. Výpovědní doba odpovídá času nezbytnému k zajištění ukončení zprostředkování prodeje Vstupenek a Poukazů na straně Trisbee.

3.3.9. Ukončením smluvního vztahu mezi Trisbee a Pořadatelem nezanikají závazky smluvních stran, které vznikly do doby ukončení smluvního vztahu. Zejména tedy nezaniká nárok Trisbee na Odměnu, případně nárok na úhradu administrativního poplatku dle ust. 3.3.7. těchto Obchodních podmínek, za Vstupenky a Poukazy na Akci, jejichž prodej zprostředkovalo Trisbee do dne ukončení smlouvy.

3.3.10. Pokud se strany při ukončení smluvního vztahu nedohodnou jinak, platí, že Vstupenky a Poukazy dosud prodané prostřednictvím Trisbee zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy. Pro případ, že strany dospějí k tomu, že Vstupenky a Poukazy prodané do dne ukončení smluvního vztahu prostřednictvím Trisbee budou zneplatněny, jsou strany povinny tuto skutečnost oznámit všem dotčeným Kupujícím e-mailovou zprávou (a případně i SMS zprávou) na e-mailovou adresu určenou Kupujícím při koupi Vstupenky či Poukazu a současně sdělit, jak a v jakém termínu bude vypořádán jejich nárok na vrácení zaplacené ceny Vstupenky/Poukazu. Strany jsou povinny se pro tento případ při ukončení smlouvy dohodnout, jakým konkrétním způsobem bude vypořádán nárok Kupujících na vrácení ceny Vstupenky/Poukazu. Pokud tak neučiní, platí, že vůči Kupujícím je za vyřízení a splnění veškerých nároků plně odpovědný Pořadatel.

3.3.11. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že žádný závazek není fixním závazkem ve smyslu ustanovení § 1980 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3.3.12. Pořadatel souhlasem s těmito Obchodními podmínkami potvrzuje, že plně odpovídá Kupujícím za veškerou újmu jim případně vzniklou v souvislosti s konáním Akce, ale i v souvislosti s případnou změnou Akce, jejím zrušením nebo zneplatněním Vstupenek a Poukazů zakoupených Kupujícími.

3.3.13. Veškeré informace sdělené mezi Trisbee a Pořadatelem a současně veškerá ujednání stran v rámci smluvního vztahu týkajícího se zprostředkování prodeje Vstupenek a Poukazů jsou smluvními stranami považovány za důvěrné a jsou tak předmětem obchodního tajemství. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany Pořadatele má Trisbee nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každé i jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

ČÁST 4 - DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Zpracování osobních údajů

4.1.1. Trisbee a Pořadatel společně zpracovávají osobní údaje Kupujících, a to za účelem prodeje Vstupenek a Poukazů a řádného uskutečnění Akce. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako “GDPR”) jsou Trisbee a Pořadatel společnými správci a plní svoji povinnost dle čl. 26 GDPR. Trisbee je identifikován v čl. 1.1. odst. 1 těchto Obchodních podmínek a identifikace Pořadatele je uvedena v popisu Akce, na kterou Trisbee zprostředkovává prodej Vstupenek a Poukazů.

4.1.2. Zpracovávanými osobními údaji jsou:

 • v případě jednorázového nákupu Vstupenky nebo Poukazu - osobní údaje Kupujících získané Trisbee při nákupu Vstupenek a Poukazů, konkrétně jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, a případně další údaje vyžadované Pořadatelem, které jsou nezbytné pro uskutečnění Akce nebo které je nezbytné ověřit u návštěvníka z pohledu umožnění jeho účasti na Akci (např. věk, jméno a příjmení konkrétní osoby, pokud se jedná o Vstupenku nebo Poukaz na jméno), IP adresa zařízení Kupujícího a v případě souhlasu Kupujícího se zasíláním obchodních sdělení mohou být zpracovávány další údaje jako jsou osobní preference na základě učiněného nákupu (preference typu události, umělce, místa konání události)

 • v případě registrace a zřízení Účtu uživatele - jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo Kupujícího, fotografie, pokud ji Kupující nahraje, dále, pokud prostřednictvím Účtu uživatele provede Kupující nákup Vstupenky nebo Poukazu, pak jsou zpracovávanými údaji stejné údaje jako uvedené v předcházejícím bodu výše.

4.1.3. Smluvní strany zpracovávají osobní údaje konkrétně z těchto důvodů:

a) splnění závazků z uzavřené smlouvy o koupi - potvrzení o zaplacení Vstupenky/Poukazu, doručení Vstupenky/Poukazu, resp. jedinečného identifikátoru Vstupenky/Poukazu, informace o případných změnách Akce, kontrola Vstupenky u vstupu na Akci, kontrola Poukazu při jeho uplatnění u Pořadatele, vyřízení reklamace,

b) zvýšení kvality a rozsahu služeb poskytovaných Kupujícímu, který se registroval a má zřízený Účet uživatele nebo který souhlasil se zasíláním obchodních sdělení, kdy účelem zpracování jsou personalizované nabídky Akcí na základě historie nákupů Kupujícího a jeho dalších preferencí,

c) oprávněný zájem Trisbee a Pořadatele - vyřízení reklamace Kupujícího, prevence a odhalování možného podvodného jednání, obrana při případném uplatňování nároků Kupujícího souvisejících s prodejem Vstupenek a Poukazů, vytváření statistik prodejů a jejich následné hodnocení za účelem optimálního nastavení poskytovaných služeb,

d) k zasílání obchodních sdělení a newsletterů od Trisbee či Pořadatele v případě, že k tomu Kupující udělí výslovný souhlas - tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat postupem sděleným v každém zaslaném obchodním sdělení.

4.1.4. Osobní údaje Kupujících, případně jména a příjmení návštěvníků Akce (pokud se liší od Kupujícího), jeTrisbee oprávněno poskytnout Pořadateli v rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy o prodeji Vstupenky či Poukazu a pro účely zpracování z titulu jeho oprávněného zájmu nebo, se souhlasem Kupujícího, pro účely zasílání novinek a obchodních sdělení. Osobní údaje Kupujících je Trisbee dále oprávněno poskytnout subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny si tyto údaje vyžádat.

4.1.5. Trisbee důsledně zajišťuje technické a organizační zabezpečení ochrany všech získaných osobních údajů Kupujících v interních systémech, a to pomocí elektronického zabezpečení, udělení přístupových práv, antivirové ochrany, bezpečnostních záloh a udělení přístupů k údajům pouze autorizovaným osobám.

4.1.6. Pořadatel se, stejně jako Trisbee, zavazují dodržovat všechny standardy technického i organizačního zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů, a to po celou dobu, po kterou jsou oprávněni osobní údaje Kupujících zpracovávat. Konkrétně se Pořadatel i Trisbee zavazují dodržovat následující pravidla:

a) zajišťují elektronické zabezpečení a antivirovou ochranu všech zařízení, prostřednictvím kterých jsou zpracovávány osobní údaje Kupujících;

b). osobní údaje Kupujících nebudou jednotlivé autorizované osoby za Trisbee ani Pořadatele ukládat na svých zařízeních nebo exportovat z interních systémů, pokud to není nezbytně nutné pro realizaci Akce;

c) zpracovávané osobní údaje nesmí být nikdy ukládány na nosiče informací, kterou mohou být přístupné třetím osobám;

d) zpracovávané osobní údaje nesmí být poskytnuty ani jinak zpřístupněny třetím osobám;

e) všechny osoby, které budou přicházet do kontaktu se zpracovávanými osobními údaji, musí být vždy řádně poučeny a zavázány mlčenlivostí (která trvá i po skončení činnosti vykonávané pro Trisbee nebo Pořadatele);

f) přístup k zařízením a úložištím, na kterých dochází ke zpracovávání osobních údajů, musí být chráněn heslem;

g) přístupová práva k zařízení a úložišti s osobními údaji Kupujících budou mít vždy pouze pracovníci Trisbee nebo Pořadatele, jejichž pracovní zařazení to vyžaduje a kteří budou proškoleni ohledně zpracování osobních údajů. Tito pracovníci budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob;

h) Trisbee i Pořadatel se řídí vlastními vnitřními předpisy upravujícími organizační a technická opatření a postupy a s nimi spojené povinnosti pracovníků Trisbee i Pořadatele, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů.

4.1.7. Pořadatel bere na vědomí, že zpracování osobních údajů Kupujících se řídí ustanoveními tohoto oddílu 4.1. Obchodních podmínek a potvrzuje, že se s nimi seznámil. Pořadatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti týkající se ochrany osobních údajů Kupujících vyplývající z těchto Obchodních podmínek a zavazuje se nečinit nic, co by ve vztahu ke Kupujícím mohlo mít za následek porušení ochrany jejich osobních údajů.

4.1.8. Pořadatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujících k jiným účelům než je prodej Vstupenek či Poukazů, řádné uskutečnění Akce, případné vyřízení reklamace Kupujícího nebo výkon oprávněných zájmů Pořadatele. V případě výslovného souhlasu Kupujícího je Pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujících za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Pro účely zasílání obchodních nabídek nejsou Trisbee a Pořadatel společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR a zpracování osobních údajů Kupujících probíhá na vlastní odpovědnost Pořadatele.

4.1.9. Trisbee i Pořadatel v plném rozsahu respektují práva Kupujícího vyplývající z GDPR:

 • Právo na přístup k údajům - v rozsahu garantovaném právními předpisy na ochranu osobních údajů může Kupující požadovat přístup ke svým osobním údajům - informace o tom, zda s nimi Trisbee či Pořadatel pracuje, s jakými konkrétními údaji a jak s nimi pracuje,
 • Právo na opravu - Kupující může požadovat opravu nesprávného údaje nebo doplnění neúplného údaje, případně poskytnutí dodatečného souhlasu,
 • Právo na omezení zpracování - za stanovených zákonných podmínek sice nebudou údaje vymazány, ale Trisbee/Pořadatel je nebude dále zpracovávat (například v situaci zjišťování oprávněného zájmu na zpracování převažujícího nad požadavkem na výmaz osobních údajů),
 • Právo na výmaz - vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky (například při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracování osobních údajů již není třeba, oprávněný zájem na zpracování již pominul apod.),
 • Právo vznést námitku proti zpracování - právo namítat existenci důvodu pro konkrétní zpracování osobních údajů (námitku je zapotřebí konkretizovat),
 • Právo na přenositelnost údajů - právo požádat Trisbee nebo Pořadatele jako správce osobních údajů, aby tyto osobní údaje, pokud je to technicky proveditelné, předal jinému správci osobních údajů.

4.1.10. Trisbee i Pořadatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujících, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Veškeré případy náhodného nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům Kupujících se smluvní strany zavazují si vzájemně neprodleně oznámit.

4.1.11. Za porušení povinností při zpracování osobních údajů odpovídají dotčeným subjektům údajů Trisbee i Pořadatel společně a nerozdílně. Odpovědnost Trisbee a Pořadatele vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů za správní delikty při zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními GDPR. Pořadatel plně odpovídá Trisbee za škodu, která by Trisbee vznikla případným porušením povinností Pořadatele týkající se zpracování osobních údajů Kupujících stanovené GDPR.

4.1.12. Osobní údaje Kupujících uchovává Trisbee a Pořadatel pouze do doby uskutečnění Akce, popř. do doby vypořádání nároků Kupujícího vzešlých z účasti na Akci, popř. po delší dobu, pokud to vyžaduje právní předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu Trisbee nebo Pořadatele, např. pro účely vyřízení či uplatnění nároků těchto subjektů. Pokud pomine zákonný důvod zpracování, provede Trisbee i Pořadatel výmaz příslušných osobních údajů. Pokud Kupující udělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiný účel než plnění smlouvy (např. pro zasílání obchodních sdělení či newsletterů), zpracovává Trisbee osobní údaje až do odvolání souhlasu, max. však 3 roky.

4.1.13. Pořadatel je po ukončení spolupráce s Trisbee povinen ukončit zpracovávání veškerých osobních údajů Kupujících, které převzal od Trisbee v souvislosti se zprostředkováním prodeje Vstupenek/Poukazů a řádnou realizací Akce a již je pro tento účel nepotřebuje.

4.1.14. Kupující může pro uplatnění jakéhokoliv z práv stanovených příslušnými právními předpisy kontaktovat Trisbee telefonicky na tel. +420 608 773 193 nebo písemně emailem na podpora@goforboom.com či dopisem zaslaným na adresu kanceláře Kamenická 33, 170 00 Praha 7. Pokud byste se jako Kupující domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušování právních předpisů, máte právo podat stížnost u národního dozorového úřadu. Pro ČR se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

4.1.15. Právní vztahy smluvních stran týkající se zpracování osobních údajů, které nejsou upraveny v tomto oddíle Obchodních podmínek, se řídí příslušnými ustanoveními GDPR a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.

4.2. Spory

Se spory, které mohou vzniknout mezi Pořadatelem a Kupujícím, jakožto spotřebitelem, v souvislosti s nákupem Vstupenky či Poukazu na Akci organizovanou Pořadatelem, anebo v souvislosti s průběhem Akce organizované Pořadatelem, a které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou stran, může se spotřebitel obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na subjekt určený pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.3. Závěrečná ustanovení

4.3.1. Trisbee může kdykoliv, a to i jednostranně, změnit tyto Obchodní podmínky, přičemž informaci o změně a účinnosti změny oznámí Trisbee Kupujícím i Pořadatelům přímo na internetové stránce Trisbee pro prodej vstupenek goforboom.com, případně e-mailovou zprávou. Změna je účinná uplynutím dvou měsíců ode dne oznámení změny, neurčí-li Trisbee v oznámení pozdější účinnost. Změna se nevztahuje na již zakoupené Vstupenky a Poukazy na Akci.

4.3.2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito Obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl nákup Vstupenek či Poukazů Kupujícím realizován nebo kde má Pořadatel své sídlo.

4.3.3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

4.3.4. Veškerá oznámení mezi stranami probíhají prostřednictvím e-mailové zprávy, telefonicky (dle kontaktních údajů sdělených druhé smluvní straně) či případně oznámením v Účtu uživatele nebo Účtu Pořadatele.

4.3.5. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: § 557, § 1799 a § 1800 (pokud se jedná o smluvní vztah Trisbee a podnikatele), § 1805 odst. 2 a § 1936 odst. 1.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost a jsou účinné od 7. listopadu 2021.

Cookies

(1) Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé datové soubory umísťované do paměti vašeho prohlížeče nebo zařízení při prohlížení webové stránky. Ve vašem prohlížeči jsou ukládány webovými stránkami, které navštěvujete. Jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky nebo aplikace mohou také zapamatovat různá nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na vaše zařízení.

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti na dvě kategorie:

Krátkodobé (session cookies) zůstávají ve vašem prohlížeči či zařízení do zavření vašeho prohlížeče nebo aplikace, poté se vymažou.

Dlouhodobé (persistent cookies) zůstávají uloženy v prohlížeči či zařízení dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení samotných cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte. Podle těchto cookies lze identifikovat zařízení uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče či aplikace. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání vašeho zařízení a neobsahují viry.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

Cookies první strany (first party cookies) vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu či aplikace.

Cookies třetích stran (third party cookies) jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetu sociálních sítí nebo vložených videí.

(2) Jaké cookies využíváme?

Využíváme především technické cookies (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce webových stránek, aplikací, případně dalších služeb, tj. např. pro uložení zvolené jazykové verze.

Dále využíváme zejména nástroje společnosti Google, jako např. Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager (první strany, dlouhodobé) - tyto nástroje používáme pro získávání dat a vytváření statistik o chování uživatelů, abychom vám mohli naše služby lépe přizpůsobit. Data se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování – stačí si tak nastavit váš prohlížeč, nebo je možné vznést proti sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku, a to e-mailem na podpora@goforboom.com.

Vaši námitku vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bychom Vás informovali.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webu, nemůžeme vám pak nicméně zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

(3) Proč cookies zpracováváme?

 1. Plná funkčnost využívání našich webových stránek - soubory cookies vyžadované pro zajištění plné funkčnosti využívání našich webových stránek (tzv. technické cookies).
 2. Usnadnění prohlížení našich webových stránek - soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k plnému fungování webových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem.
 3. Oprávněný zájem - díky cookies měříme návštěvnost a děláme si statistiky o vašem chování na webu. Můžeme tak hlídat a zdokonalovat funkčnost a bezpečnost našeho webu, aplikace a dalších služeb.
 4. Přizpůsobení reklamních a marketingových sdělení - přizpůsobíme vám na míru reklamu a její cílení nebo využijeme cookies pro retargeting.

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k našim souborům cookies a podobným technologiím, máme zavedena bezpečnostní opatření všude, kde je to zapotřebí. Jedinečný identifikátor zajišťuje, že přístup k údajům ze souborů cookies máme pouze my a/nebo autorizovaní poskytovatelé služeb.

Veškeré osobní údaje, které pomocí těchto technologií shromažďujeme a uchováváme pro výše uvedené kategorie 2 až 4 závisí na vašem souhlasu, získaném formou jednoznačného sdělení zobrazeného na našich webových stránkách při vaší první návštěvě. Tento souhlas můžete odvolat v nastavení vašeho prohlížeče.

(4) Jak lze upravit využívání cookies?

Všechny cookies, které už na vašem zařízení jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies na vaše zařízení, v takovém případě ale mějte na paměti, že blokace nebo deaktivace souborů cookies za tímto účelem bude mít za následek, že funkce nástroje kontroly již nebude efektivní a může to mít nepříznivý dopad na váš celkový zážitek při prohlížení. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči nebo zařízení najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Informace o tom, jak si nastavit svůj prohlížeč a omezit nebo povolit zpracování cookies, najdete například zde.

(5) Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Data z cookies pro měření návštěvnosti a fungování webu nebo aplikace jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu a dále pro statistiku. Jednotlivé doby uchovávání a zpracování cookies (včetně marketingových) se řídí obchodními podmínkami konkrétně využité služby (viz bod 6. níže). Souhlas s užitím cookies můžete vzít kdykoliv zpět, stačí, když změníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na podpora@goforboom.com.

(6) Kdo může mít k údajům z cookies přístup?

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Google Tag Manager, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • Facebook, společnost se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States

Cookies soubory jsou zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji.

Ty zásady využívání cookies vstupují v platnost a jsou účinné od 1. srpna 2020.

Mailchimp newsletter

Přihlásit k odběru novinek a akcí

Z newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit