Obchodní podmínky Trisbee.com - prodej vstupenek

ČÁST 1 – ÚVOD A ZÁKLADNÍ POJMY

1.1. Kdo se řídí těmito obchodními podmínkami?

1. Trisbee s.r.o. , se sídlem Praha 6, Vokovice, K Červenému vrchu 678/1, PSČ 160 00, IČO: 04775660, vedená v OR u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 306886 (dále jen jako " Trisbee"), jako poskytovatel platebních služeb a zprostředkovatel prodeje vstupenek.

2. Každý, kdo s Trisbee uzavře smlouvu o zprostředkování prodeje vstupenek třetím osobám, a to na události jím pořádané (dále jen jako " Pořadatel"). Každý Pořadatel je identifikován v popisu události včetně kontaktů.

3. Každý, kdo hodlá využít možnosti nákupu vstupenek prostřednictvím Trisbee na událost organizovanou Pořadatelem a vyjádří za tím účelem svůj souhlas s těmito obchodními podmínkami (dále jen jako " Kupující").

1.2. Co upravují tyto obchodní podmínky?

1.2.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Trisbee, Pořadatele a Kupujícího vznikající v souvislosti se zprostředkováním prodeje vstupenek ze strany Trisbee Kupujícímu, a to na kulturní, sportovní nebo jiné události pořádané Pořadatelem (dále jen jako " Akce").

1.2.2. Trisbee nabízí vstupenky na Akce Pořadatelů na svých webových stránkách goforboom.com a zajišťuje jejich výrobu, prodej a doručení Kupujícím, a to jménem Pořadatele (Trisbee je zprostředkovatelem prodeje) a na jeho účet na základě pověření uděleného v souladu se smlouvou uzavřenou mezi Trisbee a Pořadatelem.

1.2.3. Kupující bere nákupem vstupenky na vědomí, že pořadatelem Akce je Pořadatel, nikoli Trisbee. Za konání Akce či její případné změny je odpovědný Pořadatel, stejně tak je odpovědný za oznámení o případném nekonání Akce nebo o změnách Akce Kupujícímu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změny týkající se Akce, jejího programu, termínu nebo místa konání. Toto právo Pořadatele bere Kupující též na vědomí. Trisbee žádným způsobem neodpovídá za aktuálnost údajů o Akci organizované Pořadatelem na svých webových stránkách v případě, že Pořadatel případné nekonání Akce nebo její změny Trisbee neoznámí.

1.2.4. Trisbee při zprostředkování prodeje vstupenek neposkytuje Pořadateli platební služby.

1.2.5. Úhrady Kupujících za zakoupené vstupenky na Akci Pořadatele jsou připisovány na bankovní účet Trisbee. Vypořádání přijatých plnění mezi Trisbee a Pořadatelem je provedeno následně v souladu s dohodou stran (smlouvou o zprostředkování vstupenek) a těmito obchodními podmínkami.

1.2.6. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi Pořadatelem a Kupujícím jakožto osobou nakupující vstupenky na Akci prostřednictvím Trisbee. Tyto obchodní podmínky tvoří též nedílnou součást smlouvy o zprostředkování prodeje vstupenek uzavřené mezi Pořadatelem a Trisbee.

ČÁST 2 - PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

2.1. Jak probíhá nákup vstupenky?

2.1.1. Kupující zvolí na webových stránkách goforboom.com Akci, na kterou chce zakoupit vstupenky, tím se přesune do části s detailním popisem Akce a konkrétními podmínkami Akce (termín konání, místo konání, cena vstupenek a další) včetně podmínek týkajících se zakoupených vstupenek na Akci. V této části (detailní popis Akce) je Kupující povinen vyplnit identifikační údaje o své osobě, dále druh a počet vstupenek (počet vstupenek pro jednoho Kupujícího může být Pořadatelem omezen), případně další údaje, které mohou být nezbytné pro umožnění účasti Kupujícího na Akci (např. věk), a tlačítkem "Zakoupit vstupenky" potvrdí svůj zájem o nákup předmětných vstupenek.

2.1.2. Potvrzením tlačítka "Zakoupit vstupenky" Kupující potvrzuje, že se seznámil se všemi zveřejněnými podmínkami Akce a těmito obchodními podmínkami, stejně jako se zásadami ochrany osobních údajů, a souhlasí s nimi.

2.1.3. V případě, že jsou vyplněny všechny nezbytné identifikační údaje a současně je zadán druh a počet vstupenek, je Kupující na další stránce vyzván k výběru platební metody a provedení platby za vstupenky. Pokud je platba následně v pořádku připsána na bankovní účet Trisbee, je vstupenka tímto zcela uhrazena.

2.1.4. Kupujícímu je po provedené úhradě vstupenky zasláno (e-mailovou zprávou, případně i formou sms) potvrzení o nákupu vstupenky a jedinečný identifikátor zakoupené vstupenky. Identifikátor vstupenky se stává aktivním provedenou úhradou vstupenky dle čl. 2.1.3. těchto obchodních podmínek a následně slouží jako vstupenka na Akci. Identifikátorem se Kupující prokazuje při vstupu na Akci.

2.1.5. Kupní smlouva (v tomto případě se jedná o tzv. smlouvu o využití volného času) zprostředkovaná Trisbee je mezi Pořadatelem a Kupujícím uzavřena okamžikem zaplacení ceny vstupenky, za předpokladu, že je Kupujícímu odesláno potvrzení o nákupu vstupenky ze strany Trisbee dle čl. 2.1.4. těchto obchodních podmínek, a to způsobem zvoleným Kupujícím (e-mailová zpráva, sms) a na jím uvedený kontakt.

2.1.6. Nákupem vstupenky, tj. uzavřením smlouvy, se Kupující zavazuje dodržovat veškerá pravidla a pokyny Pořadatele vztahující se k příslušné Akci. Pořadatel může před konáním Akce aktualizovat, upřesnit či změnit podmínky konání Akce, případně zrušit Akci. O tom je Kupující informován prostřednictvím zaslané e-mailové zprávy. Trisbee (jakožto zprostředkovatel prodeje vstupenek) žádným způsobem neodpovídá za majetkovou nebo nemajetkovou újmu, která by případně vznikla Kupujícímu v souvislosti s účastí nebo neúčastí na Akci nebo i v souvislosti s nekonáním Akce.

2.2. Reklamace

2.2.1. Kupující není oprávněn od smlouvy o koupi vstupenek odstoupit, a to v souladu s ust. § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), neboť se jedná o smlouvu o využití volného času.

2.2.2. Zakoupenou vstupenku není možné vrátit ani vyměnit, Kupující nemá právo na vrácení ceny vstupného, pokud se nemůže vybrané Akce zúčastnit, ať už z jakéhokoli důvodu. Toto ustanovení platí, pokud není Pořadatelem uvedeno u konkrétní Akce jinak.

2.2.3. Trisbee nenese žádnou odpovědnost za nedoručení vstupenky (jedinečného identifikátoru vstupenky) na Akci do e-mailové schránky určené Kupujícím z důvodů spočívajících na straně Kupujícího jako je přeplněná e-mailová schránka, spam filtr, nesprávně zadaná e-mailová adresa apod. V případě, že Kupující bez svého zavinění neobdržel uhrazenou vstupenku (jedinečný identifikátor vstupenky) do e-mailové schránky ani do 24 hodin od nákupu vstupenky dle čl. 2.1.4. těchto obchodních podmínek, kontaktuje Kupující Trisbee a postupuje podle pokynů sdělených Trisbee, které se budou lišit v závislosti na konkrétní situaci. Pokud tímto způsobem nedojde k úspěšnému doručení vstupenky Kupujícímu, případně v mezidobí již Akce proběhla, vrátí Trisbee Kupujícímu uhrazenou cenu vstupenky.

2.2.4. V případě, že ze strany Pořadatele dojde ke změně termínu Akce nebo k úplnému zrušení Akce, má Kupující vůči Pořadateli právo na vrácení ceny zaplaceného vstupného, případně získání poukazu na další nákup vstupenek. Toto právo uplatňuje Kupující u Pořadatele Akce, případně prostřednictvím Trisbee, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů ode dne původního termínu konání Akce za předpokladu, že vstupenka dosud nebyla Kupujícím využita. Nárok Kupujícího na vrácení zaplacené ceny vstupného nebo vystavení poukazu ve výši ceny původního vstupného dle předchozí věty vypořádá Pořadatel, případně Trisbee, to však vždy jen do výše finančních prostředků, které má Trisbee k dispozici od Pořadatele, resp. do výše finančních prostředků z prodeje vstupenek od Kupujících, které Trisbee ještě neodeslalo Pořadateli.

2.2.5. Dotazy a nejasnosti týkající se koupě nebo reklamace zakoupených vstupenek může Kupující zaslat Trisbee na e-mailovou adresu podpora@goforboom.com.

ČÁST 3 - PRÁVA A POVINNOSTI POŘADATELE

3.1. Tato část obchodních podmínek upravuje smluvní vztah Pořadatele jako organizátora Akce a Trisbee jako zprostředkovatele prodeje vstupenek na Akce Pořadatele a platí, pokud nebylo mezi Trisbee a Pořadatelem výslovně dohodnuto něco jiného. Předmětem dohody mezi Trisbee a Pořadatelem je závazek Trisbee zprostředkovat prodej vstupenek na Akci Pořadatele, za což se Pořadatel zavazuje Trisbee uhradit smluvenou odměnu.

3.2. Trisbee a Pořadatel si vždy individuálně dohodnou konkrétní požadavky Pořadatele týkající se zprostředkování prodeje vstupenek na Akci a propagaci Akce Pořadatele, taktéž si dohodnou předmět a rozsah spolupráce - veškeré podmínky Akce jako je termín a místo konání apod., objem vstupenek nabízených k prodeji přes Trisbee, termín zahájení a ukončení online prodeje vstupenek, jednotlivé druhy a ceny vstupenek, podmínky zveřejnění Akce na internetových stránkách Trisbee k tomu určených a další podmínky. Tato dohoda může být učiněna formou ústní či písemnou anebo vzájemně potvrzenými e-mailovými zprávami, společně s těmito obchodními podmínkami pak bude taková dohoda představovat smlouvu uzavřenou mezi stranami. Pokud se Trisbee s Pořadatelem nedohodne ohledně propagace Akce jinak, platí, že Trisbee může Akci Pořadatele samostatně propagovat a současně může též propagovat svou participaci na této Akci.

3.3. Trisbee je oprávněno odmítnout zprostředkování prodeje vstupenek, pokud se týká Akce, jejíž obsah se neslučuje s obchodními záměry nebo s obecnými postoji a zájmy společnosti. Ze stejného důvodu může být zprostředkování již probíhajícího prodeje vstupenek na Akci ukončeno za předpokladu, že neslučitelnost zájmů nebylo objektivně možné zjistit z informací předaných Pořadatelem při uzavření smlouvy.

3.4. Pokud se Trisbee s Pořadatelem nedohodnou jinak, platí, že se Pořadatel zavazuje zajistit:

a) aby jím provozovaná internetová stránka, která obsahuje propagaci Akce, obsahovala logo Trisbee alespoň na stránce odkazující na prodej vstupenek na Akci/Akce,

b) aby jím provozovaná internetová stránka v rámci nákupu vstupenky na Akci, jejíž prodej zprostředkovává Trisbee, odkazovala na internetovou stránku goforboom.com a umožňovala tak Kupujícímu přímý přístup do prodejního systému Trisbee,

c) aby v případě, že využívá též jiné prostředky k propagaci své Akce než jen internet, bylo na takových prostředcích vždy uvedeno, že vstupenky na Akce je možné zakoupit prostřednictvím Trisbee (goforboom.com),

d) aby bylo logo (nebo název) Trisbee uvedeno na všech sociálních sítích a jiných internetových stránkách provozovaných Pořadatelem za účelem propagace Akce s přímým odkazem na internetovou stránku goforboom.com, který umožní Kupujícímu přímý přístup k nákupu vstupenek na Akci/Akce Pořadatele,

e) pro Trisbee alespoň 4 volné vstupenky na Akci zdarma za účelem propagace,

f) aby podmínky prodeje vstupenek prodávaných na Akci jinými prodejci vstupenek, kteří mají za tímto účelem uzavřený smluvní vztah s Pořadatelem, byly srovnatelné jako podmínky prodeje vstupenek prostřednictvím Trisbee a ceny vstupenek nebyly nižší, než ceny vstupenek na Akci prodávaných prostřednictvím Trisbee.

Za nedodržení výše uvedených závazků se Pořadatel zavazuje uhradit Trisbee smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každé jednotlivé porušení závazku, a to ve lhůtě stanovené v písemné výzvě Trisbee zaslané Pořadateli na jím uvedenou kontaktní adresu. Zaplacením smluvní pokuty podle tohoto ustanovení nezaniká nárok Trisbee na náhradu případně vzniklé škody, která přesahuje výši smluvní pokuty.

3.5. Pokud si smluvní strany nedohodnou jinak, je Trisbee oprávněno umístit na vstupenku na Akci Pořadatele propagační sdělení/reklamu dle svého obchodního uvážení a potřeb.

3.6. Pokud si strany nedohodnou jinak, platí, že prodej vstupenek je standardně ukončen vyprodáním všech vstupenek určených k prodeji na Akci prostřednictvím Trisbee nebo nejpozději před začátkem Akce. Trisbee se zavazuje bez zbytečného odkladu po ukončení online prodeje vstupenek dodat Pořadateli informace o prodaných vstupenkách na Akci, tj. seznam prodaných vstupenek včetně identifikace Kupujících (v rozsahu nezbytně nutném pro potřeby Pořadatele tak, aby bylo možno u vstupu vpustit Kupujícího i v případě např. technického problému s jedinečným identifikátorem vstupenky). Pokud se tak Trisbee s Pořadatelem dohodnou, dodá Trisbee Pořadateli též mobilní aplikaci k odbavení Kupujících na vstupu na Akci.

3.7. Pokud není mezi stranami smluveno jinak, zavazuje se Pořadatel uhradit Trisbee za zprostředkování prodeje vstupenek a propagaci Akce na jeho intenetových stránkách goforboom.com odměnu ve výši 4 % navýšenou o příslušnou sazbu DPH z ceny každé prodané vstupenky (dále jen jako " Odměna"). Odměna Trisbee je splatná úplným zaplacením ceny vstupenky ze strany Kupujícího. Pořadatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby si Trisbee odečetlo a ponechalo Odměnu z částky zaplacené Kupujícím za vstupenku a přijaté ve prospěch bankovního účtu Trisbee. Vyúčtování Odměny formou řádného daňového dokladu předloží Trisbee Pořadateli bez zbytečného odkladu poté, co bude mezi stranami provedeno vypořádání finančních nároků (po uskutečnění Akce i v případě její změny, nebo po jejím zrušení).

3.8. Trisbee předává Pořadateli pravidelné aktualizace stavu prodaných vstupenek na Akci (Akce) Pořadatele, a to v dohodnutých termínech a v dohodnuté formě (např. ve formě sdílené tabulky nebo zasíláním aktualizované tabulky e-mailovou zprávou).

3.9. Trisbee a Pořadatel se uzavřením této smlouvy dohodli na tom, že částka odpovídající platbám Kupujících za vstupenky přijatá Trisbee, po odečtení Odměny, bude zaslána Pořadateli po uskutečnění Akce, a to do 10 pracovních dnů na bankovní účet, který Pořadatel pro tento účel Trisbee včas označí a případně určí i variabilní symbol, kterým má být platba označena. V případě, že je Pořadatel plátcem DPH a uvede bankovní účet, který není registrován pro účely evidence plátců DPH, je Trisbee oprávněno odepřít výplatu finančních prostředků dle předchozí věty až do doby, než Pořadatel potvrdí Trisbee číslo bankovního účtu, který je registrován pro účely plateb DPH a na tento účet Trisbee provede výplatu finančních prostředků určených Pořadateli. V případě, že nastanou události tzv. vyšší moci, je Trisbee oprávněno prodloužit lhůtu uvedenou v první větě tohoto ustanovení až na 30 pracovních dnů. Dohodou obou smluvních stran je možné se od tohoto ustanovení odchýlit.

3.10. Jestliže se na tom smluvní strany dohodnou, vyplatí Trisbee ještě před uskutečněním Akce Pořadateli z plnění dle ust. 3.9. těchto obchodních podmínek zálohu na plnění (dále jen jako " Záloha") ve výši dle dohody stran. Vyplacení Zálohy Pořadateli může být ze strany Trisbee podmíněno poskytnutím zajištění. Pokud se Akce, na kterou byla vyplacena Pořadateli Záloha, neuskuteční nebo dojde ke změně Akce, je Pořadatel povinen bez prodlení, maximálně do 3 dnů ode dne změny nebo zrušení Akce, vrátit Trisbee celou poskytnutou Zálohu na bankovní účet, ze kterého byla poskytnuta. Pokud tak Pořadatel včas a řádně neučiní, je povinen uhradit Trisbee smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky Zálohy za každý den prodlení.

3.11. V případě neuskutečnění Akce (ať už z jakéhokoli důvodu) nebo v případě změny Akce (např. změny termínu Akce) se strany zavazují nejprve vypořádat případně uplatněné nároky Kupujících a teprve v závislosti na jejich vypořádání, nejpozději do 2 měsíců ode dne, kdy se měla Akce původně uskutečnit, bude mezi smluvními stranami učiněno vypořádání plateb za vstupenky a Odměny Trisbee. Obě smluvní strany strany jsou srozuměny s tím, že důvod tohoto opatření spočívá zejména v právu Pořadatele kdykoli změnit podmínky konání Akce či jeho právu zrušit Akci, s čímž jsou následně spojeny nároky Kupujících na vrácení zaplacené ceny vstupenky či případné další nároky Kupujících, které mohou být uplatňovány případně i prostřednictvím Trisbee.

3.12. Pokud budou oprávněné nároky Kupujících na vrácení zaplacené ceny vstupenek na konkrétní Akci Pořadatele dle předcházejícího ustanovení těchto obchodních podmínek (ust. 3.11.) uplatněny Kupujícími vůči Trisbee, je Trisbee oprávněno, nikoli však povinno, vyřídit danou reklamaci Kupujícího samo s tím, že vyřízení konkrétní reklamace Kupujícího oznámí Trisbee bez prodlení Pořadateli. K vyřízení takové reklamace je Trisbee oprávněno použít veškeré platby Kupujících přijaté na danou konkrétní Akci Pořadatele, po odečtení Odměny, případně, pokud by tyto platby nepostačovaly k vyřízení reklamace, pak je Trisbee oprávněno použít i platby přijaté v souvislosti s jinou Akcí téhož Pořadatele. Za vyřízení reklamace se ve smyslu tohoto ustanovení považuje vrácení vstupného Kupujícím nebo vystavení poukazu na nákup vstupenek na jinou událost, na kterou Trisbee zprostředkovává prodej vstupenek (bez ohledu na to, kdo je pořadatelem události) v odpovídající výši. V takovém případě není Trisbee povinno Pořadateli platby Kupujících dle ust. 3.9. těchto obchodních podmínek až do výše vráceného vstupného Kupujícím (resp. až do výše částky vystavených poukazů na nákup vstupenek) zasílat.

3.13. V případě, že Kupující reklamuje platební transakci - nákup vstupenky na Akci Pořadatele provedenou prostřednictvím Trisbee - u své banky, která shledá reklamaci oprávněnou (např. z důvodu odcizení platební karty či jejího zneužití) a platební transakci zruší, v důsledku čehož z bankovního účtu Trisbee odečte částku odpovídající ceně vstupenky na Akci Pořadatele, je Trisbee oprávněno žádat po Pořadateli náhradu takto odečtené částky včetně případných nákladů spojených se zrušením platební transakce. Pro tyto účely může Trisbee použít peněžní prostředky zaplacené Kupujícími za vstupenky na Akci/Akce Pořadatele, pokud dosud nebyly zaslány Pořadateli. V opačném případě nebo pokud tyto peněžní prostředky nebudou dostatečné, je Pořadatel povinen předmětnou částku uhradit ve prospěch bankovního účtu Trisbee, a to bez zbytečného odkladu od výzvy Trisbee k její úhradě.

3.14. Pokud se Akce organizovaná Pořadatelem neuskuteční, nebo dojde ke změně Akce, není tím nikterak dotčen nárok Trisbee na smluvenou Odměnu za zprostředkování prodeje vstupenek ve výši určené dle skutečného počtu vstupenek prodaných prostřednictvím Trisbee, vyjma situace, kdy nastanou události, které nebylo možné ovlivnit. V případě, že ke zrušení Akce nebo změně jejího termínu dojde v důsledku událostí, které nemohl Pořadatel ovlivnit (tzv. vyšší moc), a v důsledku těchto událostí vznikne Kupujícím nárok na vrácení vstupného, není Pořadatel povinen ve vztahu k vráceným vstupenkám hradit Trisbee Odměnu za zprostředkování prodeje, namísto toho je však povinen uhradit Trisbee administrativní poplatek ve výši 2 % + příslušná sazba DPH z ceny každé vstupenky, u níž Kupující nárokoval vrácení ceny vstupného a toto mu bylo ze strany Trisbee nebo Pořadatele vráceno (případně i formou poukazu na nákup vstupenky na jinou událost). Administrativní poplatek představuje nezbytné náklady vynaložené na zprostředkování prodeje vstupenek na zrušenou nebo změněnou Akci Pořadatele, u níž bylo Kupujícím vráceno vstupné, resp. vystaven poukaz.

3.15. Smlouva mezi stranami se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu kdykoli a bez udání důvodů vypovědět s tím, že dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně běží výpovědní lhůta v délce 3 dnů. Výpovědní doba odpovídá času nezbytnému k zajištění ukončení zprostředkování prodeje vstupenek na straně Trisbee.

3.16. Ukončením smluvního vztahu mezi Trisbee a Pořadatelem nezanikají závazky smluvních stran, které vznikly do doby ukončení smluvního vztahu. Zejména tedy nezaniká nárok Trisbee na Odměnu, případně nárok na úhradu administrativního poplatku dle ust. 3.14. těchto obchodních podmínek, za vstupenky na Akci, jejichž prodej zprostředkovalo Trisbee do dne ukončení smlouvy.

3.17. Pokud se strany při ukončení smluvního vztahu nedohodnou jinak, platí, že vstupenky dosud prodané prostřednictvím Trisbee zůstávají v platnosti i po ukončení smlouvy. Pro případ, že strany dospějí k tomu, že vstupenky prodané do dne ukončení smluvního vztahu prostřednictvím Trisbee budou zneplatněny, jsou strany povinny tuto skutečnost oznámit všem dotčeným Kupujícím e-mailovou zprávou (a případně i sms zprávou) na e-mailovou adresu určenou Kupujícím při koupi vstupenky a současně sdělit, jak a v jakém termínu bude vypořádán jejich nárok na vrácení zaplacené ceny vstupenky. Strany jsou povinny se pro tento případ při ukončení smlouvy dohodnout, jakým konkrétním způsobem bude vypořádán nárok Kupujících na vrácení ceny vstupenky. Pokud tak neučiní, platí, že vůči Kupujícím je za splnění veškerých nároků plně odpovědný Pořadatel.

3.18. Pro vyloučení pochybností smluvní strany potvrzují, že žádný závazek není fixním závazkem ve smyslu ustanovení § 1980 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

3.19. Pořadatel souhlasem s těmito obchodními podmínkami potvrzuje, že plně odpovídá Kupujícím za veškerou újmu jim případně vzniklou v souvislosti s konáním Akce, ale i v souvislosti s případnou změnou Akce, jejím zrušením nebo zneplatněním vstupenek zakoupených Kupujícími.

3.20. Veškeré informace sdělené mezi Trisbee a Pořadatelem v rámci smluvního vztahu týkajícího se zprostředkování prodeje vstupenek a současně i jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek jsou oběma smluvními stranami považována za důvěrná a jsou tak předmětem obchodního tajemství. V případě porušení povinnosti mlčenlivosti ze strany Pořadatele má Trisbee nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 100.000,- Kč za každé i jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

ČÁST 4 - DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

4.1. Zpracování osobních údajů

4.1.1. Trisbee a Pořadatel společně zpracovávají osobní údaje Kupujících, a to za účelem prodeje vstupenek a řádného uskutečnění Akce. Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen jako " GDPR") jsou Trisbee a Pořadatel společnými správci a plní svoji povinnost dle čl. 26 GDPR. Trisbee je identifikován v čl. 1.1. odst. 1 těchto obchodních podmínek a identifikace Pořadatele je uvedena v popisu Akce, na kterou Trisbee zprostředkovává prodej vstupenek.

4.1.2. Smluvní strany zpracovávají osobní údaje konkrétně z těchto důvodů:

a) splnění závazků z uzavřené smlouvy o koupi vstupenky - potvrzení o zaplacení vstupenky, doručení vstupenky, resp. jedinečného identifikátoru vstupenky, informace o případných změnách Akce, kontrola vstupenky u vstupu na Akci, vyřízení reklamace

b) oprávněný zájem Trisbee a Pořadatele - vyřízení reklamace Kupujícího, prevence a odhalování možného podvodného jednání, obrana při případném uplatňování nároků Kupujícího souvisejících s prodejem vstupenek

c) k zasílání obchodních sdělení a newsletterů od Trisbee či Pořadatele v případě, že k tomu při nákupu vstupenky Kupující udělí výslovný souhlas - tento souhlas může Kupující kdykoliv odvolat postupem sděleným v každém zaslaném obchodním sdělení.

4.1.3. Zpracovávanými osobními údaji jsou osobní údaje Kupujících získané Trisbee při nákupu vstupenek, konkrétně jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo, a případně další údaje vyžadované Pořadatelem, které jsou nezbytné pro uskutečnění Akce nebo které je nezbytné ověřit u Kupujícího z pohledu umožnění jeho účasti na Akci (např. věk).

4.1.4. Osobní údaje Kupujících je Trisbee oprávněno poskytnout Pořadateli, a to pro účely plnění smlouvy o prodeji vstupenky a pro účely zpracování z titulu jeho oprávněného zájmu nebo, se souhlasem Kupujícího, pro účely zasílání novinek. Osobní údaje Kupujících je Trisbee dále oprávněno poskytnout subjektům, které jsou na základě zákona oprávněny si tyto údaje vyžádat.

4.1.5. Trisbee důsledně zajišťuje technické a organizační zabezpečení ochrany všech získaných osobních údajů Kupujících v interních systémech, a to pomocí elektronického zabezpečení, udělení přístupových práv, antivirové ochrany, bezpečnostních záloh a udělení přístupů k údajům pouze autorizovaným osobám.

4.1.6. Pořadatel se, stejně jako Trisbee, zavazují dodržovat všechny standardy technického i organizačního zabezpečení ochrany zpracovávaných osobních údajů, a to po celou dobu, po kterou jsou oprávněni osobní údaje Kupujících zpracovávat. Konkrétně se Pořadatel i Trisbee zavazují dodržovat následující pravidla:

a) zajišťují elektronické zabezpečení a antivirovou ochranu všech zařízení, prostřednictvím kterých jsou zpracovávány osobní údaje Kupujících;

b) osobní údaje Kupujících nebudou jednotlivé autorizované osoby za Trisbee ani Pořadatele ukládat na svých zařízeních nebo exportovat z interních systémů, pokud to není nezbytně nutné pro realizaci Akce;

c) zpracovávané osobní údaje nesmí být nikdy ukládány na nosiče informací,kterou mohou být přístupné třetím osobám;

d) zpracovávané osobní údaje nesmí být poskytnuty ani jinak zpřístupněny třetím osobám;

e) všechny osoby, které budou přicházet do kontaktu se zpracovávanými osobními údaji, musí být vždy řádně poučeny a zavázány mlčenlivostí (která trvá i po skončení činnosti vykonávané pro Trisbee nebo Pořadatele);

f) přístup k zařízením a úložištím, na kterých dochází ke zpracovávání osobních údajů, musí být chráněn heslem;

g) přístupová práva k zařízení a úložišti s osobními údaji Kupujících budou mít vždy pouze pracovníci Trisbee nebo Pořadatele, jejichž pracovní zařazení to vyžaduje a kteří budou proškoleni ohledně zpracování osobních údajů. Tito pracovníci budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob;

h) Trisbee i Pořadatel se řídí vlastními vnitřními předpisy upravujícími organizační a technická opatření a postupy a s nimi spojené povinnosti pracovníků Trisbee i Pořadatele, jejichž účelem je zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů.

4.1.7. Pořadatel bere na vědomí, že zpracování osobních údajů Kupujících se řídí ustanoveními tohoto oddílu 4.1. obchodních podmínek a potvrzuje, že se s nimi seznámil. Pořadatel se zavazuje dodržovat veškeré povinnosti týkající se ochrany osobních údajů Kupujících vyplývající z těchto obchodních podmínek a zavazuje se nečinit nic, co by ve vztahu ke Kupujícím mohlo mít za následek porušení ochrany jejich osobních údajů.

4.1.8. Pořadatel není oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujících k jiným účelům než je prodej vstupenek, řádné uskutečnění Akce, případné vyřízení reklamace Kupujícího nebo výkon oprávněných zájmů Pořadatele. V případě výslovného souhlasu Kupujícího je Pořadatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Kupujících za účelem zasílání obchodních sdělení a newsletterů. Pro účely zasílání obchodních nabídek nejsou Trisbee a Pořadatel společnými správci ve smyslu čl. 26 GDPR a zpracování osobních údajů Kupujících probíhá na vlastní odpovědnost Pořadatele.

4.1.9. Trisbee i Pořadatel v plném rozsahu respektují práva Kupujícího vyplývající z GDPR:

 • Právo na přístup k údajům

  • v rozsahu garantovaném právními předpisy na ochranu osobních údajů může Kupující požadovat přístup ke svým osobním údajům - informace o tom, zda s nimi Trisbee či Pořadatel pracuje, s jakými konkrétními údaji a jak s nimi pracuje,
 • Právo na opravu

  • Kupující může požadovat opravu nesprávného údaje nebo doplnění neúplného údaje, případně poskytnutí dodatečného souhlasu,
 • Právo na omezení zpracování

  • za stanovených zákonných podmínek sice nebudou údaje vymazány, ale Trisbee/Pořadatel je nebude dále zpracovávat (například v situaci zjišťování oprávněného zájmu na zpracování převažujícího nad požadavkem na výmaz osobních údajů),
 • Právo na výmaz

  • vždy pokud jsou pro to splněny zákonné podmínky (například při odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, zpracování osobních údajů již není třeba, oprávněný zájem na zpracování již pominul apod.),
 • Právo vznést námitku proti zpracování

  • právo namítat existenci důvodu pro konkrétní zpracování osobních údajů (námitku je zapotřebí konkretizovat),
 • Právo na přenositelnost údajů

  • právo požádat Trisbee nebo Pořadatele jako správce osobních údajů, aby tyto osobní údaje, pokud je to technicky proveditelné, předal jinému správci osobních údajů.

4.1.10. Trisbee i Pořadatel jsou povinni přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům Kupujících, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. Veškeré případy náhodného nebo neoprávněného přístupu k osobním údajům Kupujících se smluvní strany zavazují si vzájemně neprodleně oznámit.

4.1.11. Za porušení povinností při zpracování osobních údajů odpovídají dotčeným subjektům údajů Trisbee i Pořadatel společně a nerozdílně. Odpovědnost Trisbee a Pořadatele vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů za správní delikty při zpracování osobních údajů se řídí příslušnými ustanoveními GDPR. Pořadatel plně odpovídá Trisbee za škodu, která by Trisbee vznikla případným porušením povinností Pořadatele týkající se zpracování osobních údajů Kupujících stanovené GDPR.

4.1.12. Osobní údaje Kupujících uchovává Trisbee a Pořadatel pouze do doby uskutečnění Akce, popř. do doby vypořádání nároků Kupujícího vzešlých z účasti na Akci, popř. po delší dobu, pokud to vyžaduje právní předpis nebo je to nutné z titulu oprávněného zájmu Trisbee nebo Pořadatele, např. pro účely vyřízení či uplatnění nároků těchto subjektů. Pokud pomine zákonný důvod zpracování, provede Trisbee i Pořadatel výmaz příslušných osobních údajů. Pokud Kupující udělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro jiný účel než plnění smlouvy (např. pro zasílání obchodních sdělení či newsletterů), zpracovává Trisbee osobní údaje až do odvolání souhlasu, max. však 3 roky.

4.1.13. Pořadatel je po ukončení spolupráce s Trisbee povinen ukončit zpracovávání veškerých osobních údajů Kupujících, které převzal od Trisbee v souvislosti se zprostředkováním prodeje vstupenek a řádnou realizací Akce a již je pro tento účel nepotřebuje.

4.1.14. Kupující může pro uplatnění jakéhokoliv z práv stanovených příslušnými právními předpisy kontaktovat Trisbee telefonicky na tel. +420 774 140 044 nebo písemně e-mailem na podpora@goforboom.com či na adrese kanceláře Kamenická 33, 170 00 Praha 7. Pokud byste se domnívali, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušování právních předpisů, máte právo podat stížnost u národního dozorového úřadu (Pro ČR - Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz).

4.1.15. Právní vztahy smluvních stran týkající se zpracování osobních údajů, které nejsou upraveny v tomto oddíle obchodních podmínek, se řídí příslušnými ustanoveními GDPR a dalšími příslušnými právními předpisy České republiky.

4.2. Spory

Se spory, které mohou vzniknout mezi Pořadatelem a Kupujícím, jakožto spotřebitelem, v souvislosti s nákupem vstupenky na Akci organizovanou Pořadatelem, anebo v souvislosti s průběhem Akce organizované Pořadatelem, a které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou stran, může se spotřebitel obrátit v rámci mimosoudního řešení sporu na subjekt určený pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, kterým je v tomto případě Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Kupující může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4.3. Závěrečná ustanovení

4.3.1. Trisbee může kdykoliv, a to i jednostranně, změnit tyto obchodní podmínky, přičemž informaci o změně a účinnosti změny oznámí Trisbee Kupujícím i Pořadatelům přímo na internetové stránce Trisbee pro prodej vstupenek, případně e-mailovou zprávou. Změna je účinná uplynutím dvou měsíců ode dne oznámení změny, neurčí-li Trisbee v oznámení pozdější účinnost. Změna se nevztahuje na již zakoupené vstupenky na Akci.

4.3.2. Veškeré právní vztahy vzniklé na základě nebo v souvislosti s těmito obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl nákup vstupenek Kupujícím realizován nebo kde má Pořadatel své sídlo.

4.3.3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení obchodních podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto těchto neplatných ustanovení nastoupí takové ustanovení, jehož smysl se co nejvíce přibližuje hospodářskému účelu neplatného či neúčinného ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení pouze ve vztahu k určitému subjektu nebo k určité skupině subjektů není dotčena platnost a účinnost těchto ustanovení vůči jiným subjektům.

4.3.4. Veškerá oznámení mezi stranami probíhají prostřednictvím e-mailové zprávy, telefonicky (dle kontaktních údajů sdělených druhé smluvní straně) či případně oznámením v aplikaci Trisbee.

4.3.5. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník: § 557, § 1799 a § 1800 (pokud se jedná o smluvní vztah Trisbee a podnikatele), § 1805 odst. 2 a § 1936 odst. 1.

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost a jsou účinné od 1. července 2020.

Cookies

(1) Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé datové soubory umísťované do paměti vašeho prohlížeče nebo zařízení při prohlížení webové stránky. Ve vašem prohlížeči jsou ukládány webovými stránkami, které navštěvujete. Jsou nezbytné pro některé funkce webových stránek, jako je třeba přihlašování. Díky cookies si stránky nebo aplikace mohou také zapamatovat různá nastavení, jako je jazyk, font a další možnosti, které jste si pro zobrazení stránek sami zvolili. To je důvod, proč cookies umisťujeme na vaše zařízení.

Cookies lze rozdělit podle jejich trvanlivosti na dvě kategorie:

Krátkodobé (session cookies) zůstávají ve vašem prohlížeči či zařízení do zavření vašeho prohlížeče nebo aplikace, poté se vymažou.

Dlouhodobé (persistent cookies) zůstávají uloženy v prohlížeči či zařízení dlouhou dobu (záleží na nastavení vašeho prohlížeče a nastavení samotných cookies) nebo dokud je ručně neodstraníte. Podle těchto cookies lze identifikovat zařízení uživatele při opětovném spuštění webového prohlížeče či aplikace. V žádném případě soubory cookies neovlivní technické používání vašeho zařízení a neobsahují viry.

Podle toho, kdo cookies vytváří a zpracovává lze rozdělit cookies na dvě kategorie:

Cookies první strany (first party cookies) vytváří přímo webová stránka nebo skripty na stejné doméně. Nejčastěji slouží k zajištění základní funkčnosti webu či aplikace.

Cookies třetích stran (third party cookies) jsou nejčastěji cookies reklamních systémů, widgetu sociálních sítí nebo vložených videí.

(2) Jaké cookies využíváme?

Využíváme především technické cookies (první strany, krátkodobé), které jsou nezbytné pro zajištění elementární funkce webových stránek, aplikací, případně dalších služeb, tj. např. pro uložení zvolené jazykové verze.

Dále využíváme zejména nástroje společnosti Google, jako např. Google Analytics, Google Adwords, Google Tag Manager (první strany, dlouhodobé) - tyto nástroje používáme pro získávání dat a vytváření statistik o chování uživatelů, abychom vám mohli naše služby lépe přizpůsobit. Data se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.

Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování – stačí si tak nastavit váš prohlížeč, nebo je možné vznést proti sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku, a to e-mailem na podpora@trisbee.com.

Vaši námitku vyřídíme bez zbytečného odkladu, maximálně však do jednoho měsíce. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu složitosti Vašeho požadavku, jsme oprávněni tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce. O takovém případném prodloužení a jeho zdůvodnění bychom Vás informovali.

Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webu, nemůžeme vám pak nicméně zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu.

Cookies nikdy nepoužíváme k tomu, abychom vás osobně identifikovali, a nikdy do nich neumisťujeme citlivá nebo osobní data.

(3) Proč cookies zpracováváme?

 1. Plná funkčnost využívání našich webových stránek - soubory cookies vyžadované pro zajištění plné funkčnosti využívání našich webových stránek (tzv. technické cookies).
 2. Usnadnění prohlížení našich webových stránek - soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k plnému fungování webových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem.
 3. Oprávněný zájem - díky cookies měříme návštěvnost a děláme si statistiky o vašem chování na webu. Můžeme tak hlídat a zdokonalovat funkčnost a bezpečnost našeho webu, aplikace a dalších služeb.
 4. Přizpůsobení reklamních a marketingových sdělení - přizpůsobíme vám na míru reklamu a její cílení nebo využijeme cookies pro retargeting,

Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k našim souborům cookies a podobným technologiím, máme zavedena bezpečnostní opatření všude, kde je to zapotřebí. Jedinečný identifikátor zajišťuje, že přístup k údajům ze souborů cookies máme pouze my a/nebo autorizovaní poskytovatelé služeb.

Veškeré osobní údaje, které pomocí těchto technologií shromažďujeme a uchováváme pro výše uvedené kategorie 2 až 4 závisí na vašem souhlasu, získaném formou jednoznačného sdělení zobrazeného na našich webových stránkách při vaší první návštěvě. Tento souhlas můžete odvolat v nastavení vašeho prohlížeče.

(4) Jak lze upravit využívání cookies?

Všechny cookies, které už na vašem zařízení jsou, můžete vymazat. Většina prohlížečů také nabízí možnost blokace umisťování cookies na vaše zařízení, v takovém případě ale mějte na paměti, že blokace nebo deaktivace souborů cookies za tímto účelem bude mít za následek, že funkce nástroje kontroly již nebude efektivní a může to mít nepříznivý dopad na váš celkový zážitek při prohlížení. Detailní informace o nastavení ukládání souborů cookies ve vašem prohlížeči nebo zařízení najdete na stránkách poskytovatele konkrétního prohlížeče. Informace o tom, jak si nastavit svůj prohlížeč a omezit nebo povolit zpracování cookies, najdete například zde.

(5) Jak dlouho budeme údaje zpracovávat?

Data z cookies pro měření návštěvnosti a fungování webu nebo aplikace jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu a dále pro statistiku. Jednotlivé doby uchovávání a zpracování cookies (včetně marketingových) se řídí obchodními podmínkami konkrétně využité služby (viz bod 6. níže). Souhlas s užitím cookies můžete vzít kdykoliv zpět, stačí, když změníte nastavení svého webového prohlížeče, nebo se nám ozvete na podpora@trisbee.com.

(6) Kdo může mít k údajům z cookies přístup?

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Google Adwords, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Google Tag Manager, provozovanou společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • službou Sklik, provozovanou společností Seznam.cz, a.s., IČ: 26168685, se sídlem Praha 5 – Smíchov, Radlická 3294/10, PSČ 150 00
 • Facebook, společnost se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, United States

Cookies soubory jsou zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji.

Ty zásady využívání cookies vstupují v platnost a jsou účinné od 1. srpna 2020.

Mailchimp newsletter

Přihlásit k odběru novinek a akcí

Z newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit